کودکاناندو ( عمومی )عمومیترمیم و متخصصپریو ( متخصص )ایمپلنتجراحی
شنبه صبحشهرزاد عبدالملکیشهرزاد عبدالملکی
شنبه عصرشهرزاد عبدالملکی _ لیلا توانگرشهرزاد عبدالملکی _ لیلا توانگرروح اله رزم دیده (متخصص)روح اله رزم دیده (متخصص)
یکشنبه صبحشهرزاد عبدالملکی _ گلناز امامی گلناز امامی _ نگار ضمیر روشنشهرزاد عبدالملکی
یکشنبه عصرشهرزاد عبدالملکی _ لیلا توانگر _ گلناز امامیگلناز امامی _ سامان ایزدپناهشهرزاد عبدالملکی _ لیلا توانگرالهام حسن لی (متخصص)روح اله رزم دیده (متخصص)روح اله رزم دیده (متخصص)
دوشنبه صبحشهرزاد عبدالملکی _ گلناز امامی گلناز امامی _ نگار ضمیر روشنشهرزاد عبدالملکی
دوشنبه عصرشهرزاد عبدالملکی _ لیلا توانگر نگار ضمیر روشن _ رامین حسام الدینیشهرزاد عبدالملکی _ لیلا توانگرفرحناز فرخی نیا (متخصص)فرحناز فرخی نیا (متخصص)
سه شنبه صبحشهرزاد عبدالملکی _ گلناز امامیآرمین احمد نژاد _ گلناز امامی _ نگار ضمیر روشنشهرزاد عبدالملکی
سه شنبه عصرشهرزاد عبدالملکی _ لیلا توانگر _ گلناز امامی گلناز امامی شهرزاد عبدالملکی _ لیلا توانگرالهام حسن لی (متخصص)مارال هوشیار (متخصص)روح اله رزم دیده (متخصص)روح اله رزم دیده (متخصص)
چهار شنبه صبحشهرزاد عبدالملکی _ گلناز امامی گلناز امامی شهرزاد عبدالملکی
چهار شنبه عصرشهرزاد عبدالملکی _ لیلا توانگر _ گلناز امامیگلناز امامی _ نگار ضمیر روشنشهرزاد عبدالملکی _ لیلا توانگرندا نصر (متخصص)روح اله رزم دیده (متخصص) _ ندا نصر (متخصص) روح اله رزم دیده (متخصص)
پنجشنبه صبح لیلا توانگر _ گلناز امامیگلناز امامی _ سامان ایزدپناه لیلا توانگرالهام حسن لی (متخصص)
پنجشنبه عصردکتر افشین دانش با هماهنگی